Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 260.432
MPP-Tracker in M 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,61
Totale energie in TWh 43,15
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,68
Opbrengst vandaag in GWh 19,25

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 260.432
MPP-Tracker in M 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,61
Totale energie in TWh 43,12
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,66
Opbrengst vandaag in GWh 16,12