Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 255.622
MPP-Tracker in M 1,45
Instl. vermogen in GWp 11,29
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 6,05

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 255.496
MPP-Tracker in M 1,45
Instl. vermogen in GWp 11,29
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 17,77